Stadgar

Föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige (NFPS)

har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obunden.


§1 Namn

Föreningens namn är Naturlig Familjeplanering i Sverige, NFPS.

§2 Målsättning

NFPS är en ideell förening, som vill främja arbetet för naturlig familjeplanering, vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda preventivmedel har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till mannen och samhället hon lever i. Verksamheten bygger på föreningens målsättning.

§3. Medlemskap

Medlemskap i föreningen får den, som ansluter sig till och vill stöda föreningens målsättning samt erlägger årlig medlemsavgift.

§4 Uteslutning

Om en medlem motarbetar föreningens målsättning kan denne uteslutas av årsmötet. Sådant beslut kräver 2/3 majoritet.

§5 Stadgeändring

Ändring av stadgarnas grundprinciper §§ 2-6 kräver 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett måste vara ordinarie. Övriga paragrafer i stadgarna kan ändras med 2/3 majoritet vid ett årsmöte.

§6 Upplösning

Endast ett ordinarie årsmöte kan besluta om upplösning av föreningen varav krävs ¾ majoritet. Eventuella tillgångar skall tillfalla av årsmötet bestämt ändamål.

§7 Verksamhetsår

NFPS:s verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni följande år.

§8 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före oktober månads utgång. Styrelsen äger också rätt att sammankalla extra årsmöte. Kallelsen skall ske tre veckor i förväg. Årsmötet är NFPS:s högsta beslutande organ. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Årsmötet behandlar verksamhets- och revisionsberättelser, beviljar ansvarsfrihet, väljer styrelse och revisor samt revisorsuppleant, väljer valberedning, fastställer medlemsavgifter, behandlar övriga ärenden som styrelsen förelägger årsmötet samt behandlar motioner, som kan väckas av varje medlem. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§9 Styrelse

Styrelsen väljs på två år och skall bestå av nio ordinarie ledamöter inklusive ordförande, sekreterare och kassör. Vid varje årsmöte förnyas hälften av styrelsemedlemmarna. Ordföranden väljs varje år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder på begäran av minst två ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen kan själv inrätta arbetsutskott och liknande.

§10 Firmatecknare

Kassören och ordföranden är var för sig föreningens firmatecknare i ekonomiska frågor.

§11 Uttalanden m m

Styrelsen kan ge föreningsmedlem fullmakt att göra uttalanden och skrivelser i NFPS:s namn.

§12 Lokalföreningar

Årsmötet godkänner eventuella lokalföreningar och beslutar även om avgifter till riksföreningen. Medlem i ansluten lokalförening anses även vara medlem i riksföreningen. Lokalföreningen skall anta §§ 2-4 ur NFPS:s stadgar samt i övrigt följa de direktiv som riksföreningen kan komma att ge.

  • Stadgarna antagna 1987. §§ 2, 3, 8, 9 reviderade 2008 11 08.