Mötesprotokoll

Årsmöte för föreningen Naturlig Familjeplanering i Sverige 2016-10-22

Plats: Hos Yvonne Lindberg, Fladevägen 6, Varberg

1. Årsmötet öppnades av Monica Wadenbo som hälsade alla välkomna.

2. Till mötesordförande valdes Monica Wadenbo.

3. Till sekreterare valdes Kristina Palmér.

4. Till protokolljusterare valdes Elsy Tomé.

5. Årsmötet är stadgeenligt sammankallat.

6. Dagordningen godkändes.

7. Verksamhetsberättelsen godkändes efter smärre ändringar.

8. Den ekonomiska rapporten föredrogs av kassören

9. Revisionsberättelsen upplästes.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Ny styrelse valdes:
Ordförande: Christina Andersson (nyval)
Kassör: Annelie Zamani
Styrelse ledamöter: Jenny Ekström, Lotta Enberg Lennartsson, Helena Lustig, Kristina Palmér, Ewa Skorupska, Elsy Tomé, en vakansplats
Adjungerade: Annika Landgren, Anna Tiger
Revisor: Maria Gerdås, suppleant: Karin Serner
Redaktör NFPS nyhetsbrev: Kristina Palmér
Ansvarig för hemsidan: Kristina Palmér, Jenny Ekström, Helena Lustig (bollplank)
Valberedning: Monica Wadenbo, Yvonne Lindberg

Styrelsens två avgående medlemmar, Monica Wadenbo och Yvonne Lindberg tackades för sitt långa och trogna arbete i föreningen.

12. Till firmatecknare valdes: Annelie Zamani och Kristina Palmér.

13. Medlemsavgiften till föreningen, oförändrad, 200kr för par, enskild 150kr, studerande 75kr.

14. Inga inkomna motioner.

15. Verksamhetsplan för det kommande året presenterades och fastställdes.

a) två studiedagar inplaneras med syfte att alla handledare får del av nya riktlinjer angående   Billingsmetoden, ett tillfälle under hösten och ett på våren 2017.

b) föra samtal med representanter för högskolor angående utbildning av nya handledare.

c) via den nya hemsidan besvara frågor från intresserade

d) fortsätta sända ut nyhetsbrevet till föreningens medlemmar

16. Övriga frågor:

a) Kristina Palmér meddelade att vår hedersmedlem Theres Degen avlidit och att föreningen sänt kondoleans brev till de anhöriga.

b) Professor emeritus Erik Odeblad i Umeå har sänt varma hälsningar till föreningen och önskar fortsatt framgång i arbetet.

17. Årsmötet avslutades

 

_____________________________________
Monica Wadenbo, mötesordförande

_____________________________________
Kristina Palmér, sekreterare

_____________________________________
Elsy Tomé, justerare